smartHEART

Polityka prywatnosci i plików cookie

  1. Home
  2. Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookie („Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej smartheart.pl („ Portal”) jak również̇ wykorzystywania plików cookie lub innych podobnych technologii w związku z działaniem Portalu.

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1. W ramach Portalu użytkownik („Użytkownik”) celem umówienia wizyty u wybranego przez siebie lekarza zobowiązany będzie podać następujące danej osobowe („Dane Osobowe”): imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku przesłania przez Użytkownika za pomocą Portalu również dokumentacji medycznej, przetwarzaniu przez Administratora podlegać będą również dane zawarte w tejże dokumentacji, wyłącznie jednak dla celów opisanych poniżej. Wszystkie te Dane Osobowe będę przetwarzane na zasadach opisanych poniżej.

1.2. Administratorem Danych Osobowych jest smartheart Sp. Z o.o z siedzibą w Gdańsku wpisaną do KRS 0000954004 („Usługodawca”), który przetwarza dane w następującym zakresie:
(a) w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług medycznych zgodnie z Regulaminem lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem w/w umowy;
(b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
(c) w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń związanych ze świadczeniem usług medycznych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
(d) w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 9 ust. 1 lit. h) RODO).

1.3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę można się kontaktować z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną pod adresem kontakt@smartheart.pl lub korespondencyjnie na adres ul. Ul Węgrzyna 4/U1, 80-175 Gdańsk

1.4. Dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę przez następujące okresy:
(a) w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług medycznych zgodnie z Regulaminem lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług medycznych – przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
(b) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
(c) w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów;
(d) w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którą podmiot leczniczy ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną pacjenta przez co najmniej 20 lat.

4. Odbiorcami Danych Osobowych będą osoby uprawnione do świadczenia usług medycznych, w tym lekarze pracujący oraz współpracujące z Usługodawcą oraz pielęgniarki i osoby z obsługi administracyjnej, a także podmioty zewnętrzne dostarczające systemy informatyczne, świadczące usługi związane z bieżąc ą działalnością̨ Usługodawcy (księgowość, podatki, prawnicy) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez wskazane wyżej podmioty środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią ich ochronę.

5. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Usługodawcę poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do państw trzecich w ramach korzystania przez Usługodawcę z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą̨ przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza w/w obszarem. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń́ prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą̨ być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych przekazywanych do państw trzecich.

6. Dane Osobowe przetwarzane przez Usługodawcę nie będą poddawane profilowaniu.

7. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.

8. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
9. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w trybie art. 21 RODO.

11. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest dokonywane w celach marketingu bezpośredniego oraz odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją w trybie art. 21 RODO. W takim wypadku – jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Administrator nie będzie przetwarzać tych danych osobowych do takich celów.

12. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych.

14. Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z przepisami prawa.

2. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) lub inne podobne technologie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu.

2. Usługodawca może przetwarzać Państwa Dane Osobowe w związku z wykorzystywaniem plików cookie w celach zapewnienia prawidłowego działania Portalu, zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i wszelkich dokonywanych wyborów, poprawy wydajności, ulepszania, zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, dostosowywania działania Portalu do preferencji Użytkowników, tworzenia statystyk użytkowania Portalu oraz w celach marketingowych.

3. W Portalu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na cel ich stosowania:
(a) pliki cookie niezbędne – są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, możliwości poruszania się po aplikacji i korzystania z jej podstawowych funkcji. Są niezbędne do działania Portalu i nie mogą zostać wyłączone, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby jej działanie;
(b) pliki cookie funkcjonalne – są wykorzystywane w celu zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i wszelkich wyborów dokonywanych w Portalu;
(c) pliki cookie analityczne – są wykorzystywane w celu poprawy wydajności Portalu, zbierania informacji o sposobie korzystania z Portalu, ulepszania Portalu, dostosowywania ich działania do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk ich użytkowania;
(d) pliki cookie reklamowe – są wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o zainteresowania Użytkownika, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści.

4. Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania:
(a) pliki cookie sesyjne (session cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia;
(b) pliki cookie trwałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.

5. Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:
(a) cookie własne (first-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe Portalu.
(b) cookie podmiotów trzecich (third-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Portal.

6. Pliki cookie są wykorzystywane w Portalu na podstawie Państwa zgody wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Portalu, dostosowanie wyborów dotyczących plików cookie za pośrednictwem panelu Ustawienia lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookie jest dobrowolne. Przed udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookie Użytkownik jest informowany o celach wykorzystywania plików cookie oraz o możliwości dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili.

7. Mogą Państwo wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu.

8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
• Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
• Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie;
• Opera https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html;
• Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

9. W Portalu wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Narzędzia wykorzystywane na stronieTyp cookiesSposób działania
Google AnalyticsCookies zewnętrzne (Google Inc.)Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
Pixel FacebookCookies zewnętrzne (Meta Platforms Inc.)Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika na podstawie jego aktywności na portalu Facebook
Google Tag ManagerCookies zew. (Google Inc.)Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
HotjarCookies zew (Hotjar Ltd)Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych dotyczących zachowania anonimowych Użytkowników w Portalu, sposobu w jaki z niej korzystają na potrzeby poprawy funkcjonowania Portalu

Pliki cookies przechowujemy przez okres 365 dni.

zadzwoń

732 99 33 77